Jak założyć firmę pracując na etacie?

kurs online wlasna firma krok po krokuPytanie od klientki:

Podobnych pytań było więcej, a że w sprawach prawnych to ja liczę na prawników – i dlatego skopiowałam do bloga odpowiedź podana na forum Goldenline. Niech już będą odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w jednym miejscu, łatwe do znalezienia.

Nie masz obowiązku informowania swojego pracodawcy, nie ma  takiej podstawy prawnej.
ALE
w pewnych okolicznościach TAK – będziesz musiała poinformować pracodawcę o prowadzonej działalności.
A to dlatego, że:

Pracodawca obliczając twoją zaliczkę na podatek dochodowy, pomniejsza ją o kwotę wolną na podstawie złożonego PIT-2. Jeśli będziesz miała dział. gosp. opodatkowaną na zasadach ogólnych to musisz „wycofać” tego PIT-2 ponieważ nie nie możesz odliczać dwóch kwot wolnych. Niestety wyboru nie masz – kwotę wolna możesz odliczać od podatku tytułem dział. gosp. a nie stosunku pracy.
Zerknij sobie na ostatni punkt we wspomnianym formularzu.

Oczywiście decyzja co do podjęcia dział. gosp. nie musi byc „akceptowana” przez pracodawcę z wyjątkiem wspomnianego zakazu konkurencji tudzież ograniczeń innych wynikających z umowy o prace.

I drugi przypadek:
jeśli jesteś urzędnikiem administracji państwowej lub  samorządowej musisz wystąpić  do swojego przełożonego o zgodę na założenie
własnej działalności oraz na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.
Przeciwwskazania są dwa:
– konflikt interesów
– zajęcie nie licujące z godnością urzędnika państwowego

W przypadku firm prywatnych, to będą raczej obowiązywały indywidualne
ustalenia/umowy.

Znam kilka przypadków, kiedy pracodawca nie był zadowolony, ale
dosłownie kilka. Lepiej się wcześniej zapytać, co sądzi o Twoim pomyśle i czy nie potraktuje Cię jako konkurencji.

Do ZUSu  twoim przypadku płacisz około 200 zł ubezpieczenia zdrowotnego.

Generalnie osoby, które są zatrudnione na „etacie” i jednocześnie prowadzą własną firmę, opłacają obowiązkowe składki społeczne tylko ze stosunku pracy (czyli z pracy etatowej). Z działalności muszą wówczas opłacać tylko składkę zdrowotną. Przy czym jest to możliwe tylko wtedy, gdy ze stosunku pracy uzyskują odpowiednio wysoką pensję. W innym przypadku z działalności trzeba płacić wszystkie składki ZUS.

Składki społeczne

Zasadą jest, że w przypadku, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę spełnia jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z innych tytułów, podlega ona obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jedynie ze stosunku pracy.

Przychód z umowy o pracę

tylko osoba, która uzyskuje ze stosunku pracy oskładkowany przychód w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu dodatkowo
prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku ubezpieczenia
społeczne z działalności są dla niej dobrowolne.

Od 1 stycznia 2008 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.126 zł.
Natomiast minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w I roku pracy wynosi aktualnie 900,80 zł (tj. 80% z kwoty 1.126 zł).

Przykład 1

Pan Wojciech jest zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Otrzymuje z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.750 zł. Dodatkowo prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą. Z racji prowadzonej działalności pan Wojciech może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Bowiem w ciągu miesiąca osiąga on ze stosunku pracy oskładkowany przychód w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia (tutaj w kwocie wyższej: 1.750 zł > 1.126 zł).

W porównaniu z rokiem ubiegłym minimalne wynagrodzenie znacznie wzrosło (w 2007 r. wynosiło ono 936 zł). Wzrost minimalnej płacy może w dużym stopniu wpłynąć na obowiązek ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców, którzy są jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na część etatu. Jeżeli wynagrodzenie tych osób ze stosunku pracy jest równe co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia, to nie mają one powodów do zmartwień. W niekorzystnej sytuacji są natomiast osoby, które pracując na część etatu uzyskują wynagrodzenie w kwocie niższej od minimalnej płacy. Jeżeli wynagrodzenie tych osób nie zostało (bądź nie zostanie) podwyższone przynajmniej do kwoty 1.126 zł, powinny one od stycznia br. opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne również z tytułu prowadzonej działalności.

Przykład 2

Pani Barbara została od 1 marca 2007 r. zatrudniona na podstawie umowy o
pracę na 1/2 etatu. W umowie o pracę ustalono jej wynagrodzenie w stałej
miesięcznej stawce w kwocie 1.100 zł. Dodatkowo od 1 października 2007 r.
pani Barbara rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej na własny
rachunek. Do końca 2007 r. nie podlegała ona obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. Osiągany przez nią miesięczny oskładkowany przychód ze stosunku pracy wynosił bowiem co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (tutaj: był wyższy, tj. 1.100 zł > 936 zł). Niemniej jednak od 1 stycznia 2008 r. ubezpieczenia społeczne z racji prowadzonej działalności gospodarczej są już dla niej obowiązkowe. Osiągane przez nią obecnie wynagrodzenie ze stosunku pracy jest bowiem niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.100 zł < 1.126 zł).

Gdyby osobie, o której mowa w przykładzie 2, pracodawca podwyższył
wynagrodzenie ze stosunku pracy do kwoty 1.126 zł, nie musiałaby ona opłacać od stycznia br. obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu  prowadzonej działalności. Wówczas w dalszym ciągu opłacałaby z działalności jedynie obowiązkową składkę zdrowotną.

Składka zdrowotna

Pamiętajmy, że w przypadku jednoczesnego zatrudnienia w ramach stosunku
pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, składka na ubezpieczenie
zdrowotne jest obowiązkowa zarówno z umowy o pracę, jak i z prowadzonej
działalności. I to niezależnie od tego czy dana osoba z działalności podlega
ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie, czy obowiązkowo. Wynika to z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).pomoc-zalozenie-firmy-doradca-biznesu-przedssiebiorczosci-strona-internetowa-www-firmy-oczatek

biznesplaninne artykuły:

19 thoughts on “Jak założyć firmę pracując na etacie?

 1. bedac na etacie i majac jednoczesnie wlasna dzialalnosc, dlaczego mam placic 200 zdrowotnego skoro pracodawca juz zdrowotne za mnie placi? czy placac dwa razy a moze i dziesiec razy( przy wiekrzej ilosci prowadzonych dzialalnosci) jak mozna nascie razy placic to samo? czy to jest zgone z jakims prawem w europie? czy tez to tylko pomysl naszego bandyckiego ustroju? z ktorej skladki jest placone L4 bo jesli ze zdrowotnego to czemu nie 10 razy przy dziesieciu skladkach? bo jesli przy dziesieciu skladkach placone jest 1 raz to znaczy ze 9 razy zostalem okradziony!

  • L4 nie jest płacone ze składek zdrowotnych a z ubezpieczenia chorobowego dla którego przewidziana jest osobna składka.

 2. Myślę (ale nie wiem na pewno, to pytanie do kadrowych albo prawników), że związane jest to z ewentualnym uszczerbkiem na zdrowiu podczas pracy we własnej firmie, a nie w firmie pracodawcy. Jeśli nie możesz pracować z powodu choroby w swoich 10 firmach, a płaciłes zdrowotną składkę, to chyba dostaniesz 10x L4?
  Może jakiś prawnik to zweryfikuje :-)

 3. A co z pitem, jak się rozliczać? Potrzebne są 2 czy jest przewidziany jakiś łączący?

 4. Podobno składasz tylko PIT-36 z załącznikiem B.
  Ale ja nie prawnik ani księgowy – zasięgnij ich opinii!

 5. Gdzie mogę znaleźć szczegóły na temat zakazu konkurencji?
  „Oczywiście decyzja co do podjęcia dział. gosp. nie musi być „akceptowana” przez pracodawcę z wyjątkiem wspomnianego zakazu konkurencji tudzież ograniczeń innych wynikających z umowy o prace”.

 6. Zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 101z1 oraz 101z2 Kodeksu Pracy.
  Zgodnie z przepisami kodeksu pracy:

  Art. 101z1. § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

  § 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

  Art. 101z2. § 1. Przepis art. 101z1 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

  § 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

  § 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

  Art. 101z3. Umowy, o których mowa w art. 101z1 § 1 i w art. 101z2 § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

  W związku z powyższymi przepisami, okres na jaki zawierana jest umowa o zakazie konkurencji winien być wskazany w samej umowie, ponadto umowa taka powinna być sporządzona w formie pisemnej. w przypadku obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, byly pracodawca jest zobowiązany płacić odszkodowanie, którego wysokość też powinna być określona w umowie o zakazie konkurencji.

  Odsyłam na Goldenline: http://www.goldenline.pl/forum/186923/umowa-o-prace-a-wlasna-dzialalnosc-gospodarcza

 7. Marcin Gawron on said:

  Przeczytałem Pani informację o sytuacji kiedy pracuje się na etat w firmie i chce się założyć też swoją działalność gospodarczą. Zamierzam tak zrobić, ale będę to robił już w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Czy w tej sytuacji muszę powiadamiać swojego już prawie byłego pracodawcę o tym, że zakładam swoja firmę czy nie mam takiego obowiązku?
  Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

 8. Marlena Stancel on said:

  Wszystko zależy od podpisanej przez Pana umowy o pracę. Proszę dokładnie ją przeczytać. Jeśli pracodawca nie zastrzegł takiej możliwości może Pan zarejestrować działalność gospodarczą. Należy jednak zwrócić uwagę czy w umowie o pracę nie zobowiązał się Pan do niewykonywania pewnych prac, nawet po ustaniu stosunku pracy. W takiej sytuacji mógłby Pan prowadzić działalność gospodarczą ale z wykluczeniem określonych w umowie czynności ( na ogół pokrewnych z zajmowanym stanowiskiem i branżą )

 9. Zastanawiam się nad jedną kwestią – czy ubezpieczenie zdrowotne płacone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej można odliczyć od dochodu i w jakiej kwocie? Czy liczy się 7,75% od rocznej podstawy opodatkowania w stosunku miesięcznym? Czy nie jest tak, że faktyczny koszt prowadzenia działalności przy dodatkowym zatrudnieniu na etacie nie będzie dużo niższy?

 10. To pytanie do księgowej!

 11. Pracuję na pełny etat, gdybym chciał jeszcze założyć własną działalność to muszę kogoś zatrudniać czy wystarczy tylko i wyłącznie moja osoba do prowadzenia tej firmy ?

 12. mam pytanie -mam pomysł na własną działalność ,pracuje na pełny etat i mam pożyczkę czy mam szansę na uruchomienie własnej firmy

  • Ewa,
   pewnie, że masz szanse – założyć można zawsze, tylko nie zawsze jest sens to robić.
   Chodzi o to, czy firma spełni Twoje założenia.
   Musisz wiedzieć, co chcesz dzięki tej firmie osiągnąć.

   Zwykle pytania to:
   Czy będzie rentowna?
   Czy w założonym czasie przyniesie określony zysk?
   Czy z czasem będziesz pracować coraz mniej?

   A jaki biznes planujesz?

 13. Witam,
  mam pytanie byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  Pracuję na etacie. Pensja dużo powyżej minimalnej krajowej.
  Pracodawca opłaca mi wszystkie skladki zus.
  Oprócz tego chciałem zalożyć indywidualną działalność gospodarczą i moje pytanie jest takie
  czy też muszę jeszcze jakiś zus opłacać z tej działalności czy jak płacą mi zus w firmie w której pracuję to zus od indywidualnej działalności gospodarczej będzie zerowy?

 14. Już była o tym mowa. Trzeba czytać ze zrozumieniem. Nie unikniesz płacenia składek dla ZUS nawet jak masz pensję 10 000 zł a to że pracodawca opłaca Ci składki to nie uchroni cię od płacenia składki przynajmniej zdrowotnej w wysokości na dzień dzisiejszy około 254 zł w przypadku kiedy to zarabiasz przynajmniej najniższą krajową. W przypadku kiedy byś zarabiał poniżej to płacisz cały zus czyli około 1000 zł. Wiem chore ale mus to mus.

 15. Pracuję na etacie i chciałabym dodatkowo założyć małą własną działalność w dziale handlu. Rozumiem, że całkowite moje opłaty to ZUS (te 254zł) i ewentualny podatek od sprzedanych rzeczy. A co jeśli naglę stracę pracę na etacie? Jakie opłaty wtedy mnie czekają?
  Czy jeśli pracuję w sklepie a sama będę sprzedawać we własnej firmie, ale zupełnie inny towar to będę konkurencją dla mojego pracodawcy?

Możliwość komentowania jest wyłączona.